Polityka Prywatności platformy sprzedażowej musicraft.pl obowiązująca od dn. 13.08.2021

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez platformę sprzedażową o adresie strony internetowej www.musicraft.pl (zwany dalej Witryną) przez MCRAFT Marcin Krutnik, Goślinów 22, 59-222, Goślinów, Polska

Administratorem danych osobowych w platformy sprzedażowej przekazywanych przez Użytkowników platformy sprzedażowej w związku z rejestracją oraz celem dokonania transakcji jest MCRAFT Marcin Krutnik Goślinów 22, 59-222, Goślinów, Polska  NIP: 6912552063, REGON: 387657585

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art.6 ust.1 lit, a RODO w celu korzystania z usług platformy sprzedażowej, a dokładniej w celu możliwości realizacji transakcji łańcuchowej pośrednictwa w sprzedaży,

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO platforma sprzedażowa musicraft.pl dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika w postaci profilowania w zakresie obsługi i marketingu. musicraft.pl nie podejmuje zautomatyzowanych działań względem Użytkownika na podstawie o profilowaniu, o których informuje art. 22 ust.1 i 4 RODO

Właściciel witryny musicraft.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie prywatności i ochronę udzielonych przez użytkowników informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania transakcji - w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Platforma sprzedażowa musicraft.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Informacje na temat plików umieszczone są poniżej w Polityce Cookies.

Platforma sprzedażowa musicraft.pl będzie od Państwa zbierała następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania trensakcji i procesu rejestracji:
imię, nazwisko,
adres do doręczeń towarów (ulica, nr domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
adres poczty elektronicznej e-mail,
numer telefonu,


Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i dokonania transakcji w ramach Witryny.
Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na przesyłanie newslettera, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych do przedstawienia produktów oferowanych przez sprzedających platformy sprzedażowej musicraft.pl. Użytkownik może wycofać zgodę w każdym czasie.

Powyższe dane platforma sprzedażowa musicraft.pl przetrzymuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wszystkie dane klientów z Unii Europejskiej, są przechowywane na terenie Unii Europejskiej, a dokładniej na terytorium Polski.

W celu realizacji umowy kupna-sprzedaży witryna może udostępniać zebrane od Państwa dane osobowe do współpracujących podmiotów: do sprzedających, którzy mogą znajdować się poza terytorium Unii Europejskiej, będących stroną w umowie kupna sprzedaży towaru zamówionego za pośrednictwem platformy sprzedażowej, do firm kurierskich oraz operatorów płatności online. W takich przypadkach liczba przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego do wykonania umowy minimum, a brak ich przekazania wiązałby się z niemożnością wykonania umowy kupna-sprzedaży między użytkownikiem oraz sprzedającym oferującym swoje towary za pośrednictwem platformy sprzedażowej oraz niemożność wykonania usługi świadczenia usług za pośrednictwem platformy musicraft.pl innych niż wykonanie wyżej wskazanej umowy kupna-sprzedaży.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) MBank S.A.


Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Witryna musicraft.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności wykorzystanie bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji oraz rejestracji i składania zamówienia będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia (Certyfikat SSL). Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo podstawowych zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim.

Proszę pamiętać, że Platforma sprzedażowa musicraft.pl nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych (bycia zapomnianym zgodnie z nowymi regulacjami RODO), a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży ze sprzedającym, który oferuje swoje produkty za pośrednictwem platformy sprzedażowej musicraft.pl, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia takiej umowy. Przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy kupna-sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez platformę sprzedażową.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy o świadczenie usług za pośrednictwem platformy sprzedażowej musicraft.pl innej niż zawarcie umowy kupna-sprzedaży ze sprzedającym, który oferuje swoje produkty za pośrednictwem platformy sprzedażowej musicraft.pl. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia takiej umowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz platformy musicraft.pl oraz jej partnerów, oferujących i sprzedających towary za pośrednictwem platformy sprzedażoej, przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celuwykonania umowy kupna-sprzedaży, realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z platformą sprzedażową oraz partnerami platformy sprzedażowej oferującymi swoje towary za pośrednictwem platformy sprzedażowej, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy platformą sprzedażową a Bankiem.

Pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez www.musicraft.pl którego właścicielem jest MCRAFT Marcin Krutnik Goślinów 22, 59-222, Goślinów, Polska  NIP: 6912552063, REGON: 387657585.


I. Definicje

    Administrator - oznacza platformę sprzedażową www.musicraft.pl której właścicielem jest MCRAFT Marcin Krutnik Goślinów 22, 59-222, Goślinów, Polska  NIP: 6912552063, REGON: 387657585, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
    Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
    Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
    Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
    Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.musicraft.pl
    Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
    Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

    Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
    Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
    a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
    b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
    Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

    Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

    a) Konfiguracji serwisu
    I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
    II) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
    III) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
    IV) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
    V) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

    b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
    I) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    II) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
    III) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

    c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
    I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    II) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

    d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
    I) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

    e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
    I) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

    f. Świadczenia usług reklamowych
    I) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

    g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

    Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

    a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
    I) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

    b zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
    I) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
    II) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

    c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
    I) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
    II) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    III) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

    d. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
    I) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
    II) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

    e. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
    I) Google AdWords / Shopping [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    przekazania Pani/Pana danych osobowych do Alior Bank S.A. („Bank”) wzwiązku z:a.świadczeniem przez Bank na rzecz platformy sprzedażowej usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).b.obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez uzytkowników platformy sprzedażowej przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).c.w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).


IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

    Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
    Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.