Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu internetowego „Musicraft”


§1
Przedmiot Regulaminu

1. W niniejszym Regulaminie Właściciel serwisu określa zasady i warunki korzystania z funkcjonalności w ramach
Serwisu. W szczególności jest to określenie rodzaju i zakresu usług, warunków świadczenia usług ze szczególnym
uwzględnieniem wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Właściciela
serwisu oraz rodzajów treści dostarczanych przez Właściciela serwisu. W niniejszym Regulaminie Właściciel
serwisu określa także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz
tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Zasady świadczenia Usług przez Właściciela serwisu w ramach Serwisu są realizowane w oparciu o postanowienia
Regulaminu.

§2
Słownik pojęć

1. Newsletter – możliwa do uruchomienia darmowa usługa realizowana przez Właściciela serwisu w celu marketingu
usług własnych, tj. poprzez dostarczanie informacji handlowych na adresy e-mail.
2. Ogłoszenie – treści publikowane przez Użytkowników w ramach podstawowej funkcjonalności Serwisu.
3. Polityka prywatności – dokument publikowany w ramach Serwisu, który określa zasady przetwarzania danych
osobowych przez Właściciela serwisu.
4. Regulamin – niniejszy regulamin, tj. regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy.
5. Serwis – zorganizowana platforma informatyczna, dostępna pod adresem: www.musicraft.pl, poprzez którą
Właściciel serwisu oferuje Usługi. Podstawowa funkcjonalność Serwisu to: umożliwienie Użytkownikom
zamieszczania ogłoszeń i umożliwienie komunikowania się w celu finalizacji transakcji.
6. Strony – określenie łączne dla Właściciela serwisu, Sprzedawcy i Kupującego.
7. Usługi – usługi oferowane przez Właściciela serwisu poprzez Serwis w rozumieniu Ustawy, tj. m.in. bez fizycznej
obecności Stron (na odległość) oraz na żądanie Stron. W przypadku Serwisu Usługami są:
a. usługi nieodpłatne:
i. funkcjonalność pozwalająca na rejestrację i utrzymanie kont Użytkowników,
ii. Newsletter,
b. usługi odpłatne
i. usługa pośrednictwa w transakcjach przeprowadzonych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
ii. sprzedaż miejsca reklamowego, tj. publikacja reklam w ramach Serwisu.

8. Kupujący– osoba fizyczna lub osoba prawna, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez
Właściciela serwisu (dalej także jako: Użytkownik). Kupującym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok
życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba, która ukończyła 13 rok życia i dokonuje
czynności prawnych za zgodą przedstawicieli ustawowych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać oraz zaciągać zobowiązania, z
wyjątkiem sytuacji, w których Regulamin stanowi inaczej.
9. Właściciel serwisu- Marcin Krutnik, prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą MCRAFT Marcin Krutnik,
Goślinów 22, 59-222 Miłkowice ,NIP: 6912552063, REGON:387657585, będący właścicielem niniejszego Serwisu.
10. Sprzedawca- zarejestrowana w serwisie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać oraz zaciągać zobowiązania, która korzysta z
funkcjonalności pozwalającej na publikację Ogłoszeń, komunikację Użytkowników, weryfikację wykonania umowy,
jak i funkcjonalności ułatwiającej dokonywanie transakcji pomiędzy Użytkownikami.
11. Operator płatności- mBank S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany pod numerem KRS
0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-021-50-88
12. Użytkownik: Kupujący bądź Sprzedawca korzystający z serwisu.
13. Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

§3
Postanowienia Ogólne

1. Właścicielem serwisu świadczącym usługi na podstawie niniejszego Regulaminu jest Marcin Krutnik, Goślinów 22,
59-222 Miłkowice, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MCRAFT Marcin Krutnik, NIP: 6912552063,
REGON:387657585
2. Kontakt z Właściciel serwisu jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
3. Właściciel serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, a Regulamin jest regulaminem
świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy.
4. Sprzedawca i Kupujący korzystający z Usług oferowanych przez Właściciela serwisu oświadczają każdorazowo, że
zapoznali się z Regulaminem przed rozpoczęciem Usługi, akceptują jego treść i zobowiązują się do jego
przestrzegania. Właściciel serwisu udostępnia Regulamin nieodpłatnie i publikuje go w ramach Serwisu.
5. Właściciel serwisu nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Usługobiorców i nie weryfikuje ich
tożsamości.
6. Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności, których dokonał w związku z korzystaniem z
Serwisu.

§4

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Rejestracja w Serwisie jest zawsze dobrowolna i bezpłatna.
2. Osoby niepełnoletnie, tj. osoby w wieku od 13 do 18 lat, będące Użytkownikami Serwisu są zobowiązane do
uzyskania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego i przedstawiają ją na każde wezwanie.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie usług świadczonych przez Właściciela serwisu
nieodpłatnie, jest zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu i z chwilą faktycznego rozpoczęcia korzystania z
Serwisu.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie usług świadczonych przez Właściciela serwisu
odpłatnie, jest zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu.
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie usług świadczonych przez Właściciela serwisu
nieodpłatnie, może być rozwiązana w każdym czasie. Jednocześnie wskazuje się, że usunięcie konta Użytkownika
w ramach Serwisu wiąże się z utratą oferowanych funkcjonalności.
6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie usług świadczonych przez Właściciela serwisu
odpłatnie, może być rozwiązana w każdym czasie o ile Strony nie poczynią w tym zakresie odrębnych ustaleń.
Wskazuje się jednak, że skorzystanie z tego prawa nie niweczy ewentualnych skutków prawnych powstałych
zobowiązań, a w tym skutków o charakterze cywilnoprawnym i związanych z nimi płatności, co dotyczy przede
wszystkim Usług odpłatnych.
7. Właściciel serwisu jest upoważniony do zablokowania i usunięcia konta Użytkownika i/lub rozwiązania umowy z
Użytkownikiem w przypadku, w którym Użytkownik naruszy Regulamin, dostarczy treści o charakterze
bezprawnym, naruszy prawa wolności intelektualnej osób trzecich, naruszy zasady bezpieczeństwa podczas
korzystania z Serwisu lub naruszy przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Za treści o charakterze bezprawnym uznaje się przede wszystkim treści:
a. wulgarne i obraźliwe,
b. nawołujące do przemocy i nienawiści,
c. propagujące ideologie totalitarne,
d. treści zachęcające do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
e. treści, które w inny sposób naruszają powszechnie obowiązujące prawo.
9. Za działania bezprawne należy rozumieć przede wszystkim zachowania polegające na:
a. dopuszczaniu się czynu zabronionego:
b. próbie łamania haseł i loginów innych Użytkowników, a także działania dążące do uzyskania
nieuprawnionego dostępu do danych innych Użytkowników,
c. ingerencji w strukturę Serwisu np. poprzez łamanie kodu, czy też wprowadzanie wirusów lub innego
rodzaju oprogramowania, którego celem jest przejęcie, uszkodzenie lub usunięcie zasobów Serwisu,
d. próbach dokonywania nieuprawnionych zmian lub usuwania treści publikowanych w ramach Serwisu,
e. dopuszczaniu się innego rodzaju działań, które w sposób oczywisty naruszają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, czy też zasady współżycia społecznego.

§5

Warunki korzystania z Serwisu i publikowania Ogłoszeń

1. Pełne korzystanie z Serwisu jest uzależnione od zarejestrowania się, utworzenia profilu Użytkownika oraz
akceptacji Regulaminu wraz z Polityką prywatności.
2. Rejestracja odbywa się poprzez podanie następujących danych: adres e-mail, nazwa użytkownika oraz
ustanowienie hasła.
3. Użytkownik chcący zamieścić ofertę za pośrednictwem Serwisu wskazuje numer rachunku bankowego.
4. Rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika będzie wykorzystany jedynie w celu przekazania środków
pieniężnych za wykonane usługi.
5. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wskazanie błędnego numeru rachunku bankowego przez
Użytkownika. Użytkownik oświadcza, iż zrzeka się względem Właściciela serwisu wszelkich roszczeń cywilnych
związanych z błędnym wskazaniem numeru rachunku bankowego.
6. Użytkownik może w każdej chwili edytować, jak i usunąć dane, które wprowadza do Serwisu.
7. Korzystanie z Usług odpłatnych może wymagać podjęcia innych kroków, odrębnie uzgadnianych z Właścicielem
serwisu.
8. Użytkownik każdorazowo oświadcza, że dane, które wprowadza do formularzy są prawidłowe, a nadto oświadcza,
iż jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
9. Do poprawnego korzystania z funkcjonalności Serwisu jest wymagane posiadanie minimalnych wymagań
sprzętowych. Zalecana najnowsza wersja jednej z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox,
Apple Safari lub Google Chrome. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę cookies oraz javascript.
10. Korzystanie z Serwisu za pomocą sprzętu niespełniającego powyższych minimalnych wymagań może powodować
ograniczenie lub brak niektórych funkcjonalności Serwisu.
11. Użytkownik niezwłocznie informuje Właściciela serwisu o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach Serwisu.
12. Właściciel serwisu, mając na uwadze bezpieczeństwo w sieci internet zaleca Użytkownikom stosowanie haseł w
standardzie co najmniej 8 znaków z uwzględnieniem: dużej litery, cyfry i znaku specjalnego.
13. Użytkownik jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia swoich danych dostępowych.
14. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać i stosować ewentualne wytyczne dostarczane przez Właściciela serwisu,
które mogą odnosić się do poprawnego korzystania z Serwisu.
15. Opublikowane przez Użytkowników Ogłoszenia i ich treść nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu
cywilnego, lecz poczytuje się je jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
16. Użytkownik, akceptując Regulamin i publikując Ogłoszenie, jest zobowiązany do jego poprawnego oznaczenia i
opisania, jak i przypisania do właściwej kategorii.
17. Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia Ogłoszenia lub jego aktualizacji po dokonaniu sprzedaży przedmiotu
bądź wykonaniu przedmiotu Ogłoszenia lub w wyniku dezaktualizacji ogłoszenia. Właściciel serwisu zastrzega
sobie prawo do usunięcia ogłoszenia starszego niż 7 dni, tj. nieodświeżanego przez Użytkownika lub w przypadku
braku aktywności Użytkownika przez okres 7 dni.
18. Zabronione jest publikowanie ogłoszeń, które:
a. odnoszą się do przedmiotów i wyrobów, których sprzedaż narusza przepisy obowiązującego prawa i
wyrobów koncesjonowanych.
b. naruszają w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, w tym praw do znaku towarowego,
handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia.
c. Naruszają w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie.
d. pochodzą z kradzieży lub są wprowadzone do obrotu niezgodnie z obowiązującym prawem.
e. nawołują do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii.
f. zniesławiają osoby lub grupy osób.
19. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawarcia transakcji.

§6

Uprawnienia i zobowiązania Właściciela serwisu

1. Właściciel serwisu jest zobowiązany do sprawowania nadzoru nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu,
zapewniając poprawność jego działania. Jednak Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do przejściowego
zaprzestania działania Serwisu, przede wszystkim ze względu na ewentualną konieczność prowadzenia prac
konserwacyjnych, modyfikacyjnych, jak i wszelkich innych uprawnień Serwisu.

2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmian w treściach publikowanych w ramach Serwisu, czy też do
zmian w funkcjonalnościach Serwisu w przypadku zmian w profilu działalności Właściciela serwisu, zmian
stosowanego oprogramowania, modernizacji Serwisu, czy też zmian w przepisach powszechnie obowiązującego
prawa.
3. Właściciel serwisu oświadcza, że świadczenie Usług może być przerwane także w przypadku pojawienia się awarii
niezależnych od Właściciela serwisu, tj. szczególnie awarii dotyczących zasobów i usług informatycznych, usług
hostingowych i aplikacji dostarczanych przez osoby trzecie. Właściciel serwisu będzie usuwał wszystkie wyżej
wymienione awarie bez zbędnej zwłoki.
4. Właściciel serwisu nie udziela gwarancji w zakresie dostępności Serwisu.
5. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie aktywów zewnętrznych, tj. m.in. niezbędnych
do funkcjonowania Serwisu usług hostingu.
§7
Usługi odpłatne

1. Właściciel serwisu pobiera opłaty za świadczone usługi z wykorzystaniem Platformy sprzedażowej wyłącznie od
Sprzedawców.
2. Usługami odpłatnymi świadczonymi na rzecz Sprzedawców są:
a) usługa pośrednictwa w transakcjach przeprowadzonych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;
b) sprzedaż miejsca reklamowego, tj. publikacja reklam w ramach Serwisu.
3. Właściciel serwisu pobiera opłatę za korzystanie za usługę, o której mowa w § 6 pkt 3 ppkt a) w sytuacji zapłaty
wynagrodzenia przez Kupującego za usługę wykonaną przez Sprzedawcę, w związku z ogłoszeniem
opublikowanym w Serwisie przez Sprzedawcę.
4. W sytuacji, o której mowa w §6 pkt 4, Właścicielowi serwisu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 7 %
(słownie: siedem procent) brutto wynagrodzenia Sprzedawcy za usługę wykonaną na rzecz Kupującego.
5. Sprzedawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Właściciela serwisu opłaty przysługującej mu za
korzystanie z funkcjonalności, o której mowa w § 7 pkt 2 ppkt a) z wynagrodzenia przysługującego mu od
Kupującego.
6. Cena sprzedaży miejsca reklamowego, tj. publikacja reklam w ramach Serwisu, zostanie określona przed
aktywacją usługi w Serwisie.
7. Właściciel serwisu zastrzega możliwość wprowadzenia płatnej subskrypcji za korzystanie z funkcjonalności
pozwalającej na publikację Ogłoszeń.

§8

Płatności i Rozstrzyganie sporów

1. Płatności w serwisie wykonywane są za pośrednictwem funkcjonalności umożliwiającej dokonywanie transakcji
pomiędzy Użytkownikami.
2. W ramach Płatności Kupujący dokonuje zapłaty za Usługę z góry (przed wykonaniem usługi), za pomocą metod
płatności udostępnianych przez Operatora Płatności.
3. Należność z tytułu zapłaty wynagrodzenia za usługę uiszczona przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy za
pośrednictwem funkcjonalności umożliwiającej dokonywanie transakcji, zostanie zatrzymana przez Właściciela
serwisu do czasu odebrania usługi przez Kupującego. Po odebraniu usługi przez Kupującego, środki pieniężne
zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę.
4. W przypadku gdy Sprzedawca nie wykona zleconej usługi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Właściciel
serwisu uprawniony jest do dokonania zwrotu całkowitej kwoty wynagrodzenia za usługę Kupującemu poprzez
wpłacenie odpowiedniej kwoty na rachunek, z którego została dokonana płatność.
5. W przypadku sporu powstałego na tle wykonania umów zawartych w związku z ogłoszeniem opublikowanym w
Serwisie przez Sprzedawcę, Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo rozstrzygnięcia sporu.
6. Spór zostaje otwarty w momencie uruchomienia przez Kupującego funkcjonalności „otwórz dysputę”, znajdującej
się w zakładce „moje zakupy” bądź w zakładce „moja sprzedaż”.
7. Po otwarciu sporu, strony przedstawiają twierdzenia i dowody powołane celem poparcia swoich stanowisk za
pośrednictwem funkcjonalności przeznaczonej do komunikacji.

8. Właściciel serwisu rozstrzygając spór ustala w szczególności czy przedmiot umowy został wykonany.
9. Po zapoznaniu się z twierdzeniami i dowodami przedstawionymi przez strony Właściciel serwisu rozstrzyga spór.
10. Spór rozstrzygany jest w terminie 7 dni od dnia przedstawienia wszystkich twierdzeń i dowodów przez strony.
11. Rozstrzygnięcie sporu może polegać w szczególności na uwzględnieniu stanowiska Sprzedawcy w całości bądź w
części lub uwzględnieniu stanowiska Kupującego w całości bądź w części.
12. Rozstrzygnięcie sporu przez Właściciela serwisu nie wyłącza prawa do stron do rozstrzygania sporu przed Sądami
na zasadach ogólnych.

§9
Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo zgłosić Właścicielowi serwisu reklamację w razie stwierdzenia niezgodności z umową usług
świadczonych z wykorzystaniem Platformy sprzedażowej w terminie 14 dni od wykrycia niezgodności.
2. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub poczty tradycyjnej na adresy
Organizatora wskazane w § 1.
3. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz dokładne opisanie powodu
reklamacji.

§10
Ochrona danych osobowych

Właściciel serwisu wskazuje, że jedynym i wiążącym dokumentem, który określa szczegóły przetwarzania danych
osobowych, które Właściciel serwisu realizuje jako administrator danych, jest Polityka Prywatności Dostępna w
serwisie.

§11

Zmiana Regulaminu i przepisy końcowe

1. Właściciel serwisu zastrzega prawo do zmian w treści Regulaminu na zasadach opisanych w poprzednich
paragrafach.
2. Właściciel serwisu będzie informował Usługobiorcę o zmianach w treści Regulaminu zamieszczając komunikat w
Serwisie lub wysyłając informację o zmianie drogą mailową.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2022 r.
4. Brak ważności jakichkolwiek postanowień regulaminu nie narusza ważności jego pozostałych postanowień.
5. Wszelkie kwestie nieregulowane zapisami regulaminu, podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa
w Polsce.
6. W przypadku umów zawieranych z obywatelami Państw innych niż Rzeczpospolita Polska oraz podmiotami
mającymi siedzibę poza terytorium Polski, prawem właściwym jest prawo polskie.